top of page

First training of potential carpenter workers at OPG learning center in 2016

In the beginning of January were organised first trainings of potential carpenter workers at OPG learning center (Riga, Ventspils iela 63b).

There were 6 candidates: 3 Janises, Jury, Sergey and Andrey. Three of them were studying for the first time, two - for the second time and one of them came for the third time already.

Training course took 2 days and consisted of 2 parts: theoretical (1 day) and practical (1 day).

 

In the first part candidates were acquaint with OPG company and it's internal regulations, especially about company structure, it's mission, traditions and principles, about worker's responsibilities and functions, about working tools, that are used in OPG and about correct handling and storage of tools, about working day schedule and payment system in company.

 

Otrajā teorētisko apmācību daļā, dalībnieki tika iepazīstināti ar visiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, par brīdinājuma un informatīvajām zīmēm, kuras izmanto būvlaukumos Zviedrijā. Ļoti rūpīgi tika veikta instruktāža darba drošībā ar video piemēriem no dažādiem dzīvē sastopamiem negadījumiem, kuri mēdz gadīties būvlaukumos, ja netiek ievērota darba drošība. Nodarbību nobeigumā katrs no dalībniekiem tika apmācīts lietot ugunsdzēšamo aparātu.

Second part of theory learning was about safety where candidates were instructed about all personal safety tools, about safety and information signs, that are used on construction sites in Sweden,  

         

Pēdējais mācību programmas posms bija teorētiskais eksāmens, kurā katrs kandidāts rakstiski, atbildēja uz jautājumiem par tēmām, kuras tika apgūtas dienas laikā. Vēlāk, pasniedzējs pārbaudīja dalībnieku kļūdas un atkārtoti paskaidroja neskaidros jautājumus, lai novērstu kļūdas nākotnē strādājot jau objektā uz vietas.

Nākamajā dienā (07. janvārī) norisinājās namdaru apmācību otrais posms. Dalībnieki pavadīja veselu dienu OPG mācību centra būvlaukumā, kurā tika organizētas praktiskās apmācības pasniedzēja Nikolaja (2015. gada labākais OPG darbinieks) vadībā. Dalībnieki apskatīja un izpētīja darba instrumentus reālajā dzīvē, iepazinās ar materiāliem un pielietojamajām metodēm, kuras tiek pielietotas ikdienas darbā. Pēc tam pa pāriem sadaloties uzstādīja ģipškartona sienas.

         

Visiem dalībniekiem jau ir pieredze strādājot ar ģipškartonu, taču ne visiem ir reāla darba pieredze Zviedrijā, līdz ar to lielākā daļa laika apmācībās tika veltīta tam kā ar ģipškartonu strādā tieši tur, atbilstoši kvalitātes prasībām Zviedrijā, nosakot pareizu ”soli”, pareizu ģipškartona apgriešanu un sagriešanu, logu un durvju izgriešanu, nepieciešamā skrūvju izmēra un veida noteikšanu, atkarībā no sienu tipiem.

         

Veiksmīgi pabeidzot apmācības, pasniedzējs, izvērtējot katra kandidāta paveiktā darba rezultātus, pieņēma lēmumu, ka visi 6 dalībnieki ir gatavi namdara darbam un uzsākt reālu darbu izpildi.

         

Apsveicam dalībniekus ar veiksmīgi pabeigtām apmācībām un turpmāk sekosim līdz viņu darba rezultātiem jau reālos objektos!

bottom of page